Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Hướng dẫn sinh file script tự động trong SQL Server

Bài viết này hướng dẫn bạn cách để tạo ra 1 file script tự động từ 1 cơ sở dữ liệu bất kỳ trên hệ quản trị CSDL SQL Server. Việc sinh ra file script này theo mình nghĩ là rất cần thiết. Giả sử máy bạn đang chạy version SQL Server 2014 và bạn muốn tạo CSDL ở trên 1 hosting nào đó nhưng hosting đó chỉ hỗ trợ version 2012 trở xuống thì việc attack CSDL hay restore CSDL là không thực hiện được. Để giải quyết vấn đề này thì bạn phải có 1 file script SQL để thực hiện execute lệnh SQL trong file.Bước 1: Right click vào CSDL bạn muốn sinh file script và chọn Tasks > Generate Scripts..Bước 2: Chọn Next.

Bước 3: Ở bước này có 2 tuỳ chọn cho bạn.

  • Script entire database and all database objects: sinh lệnh SQL cho toàn bộ các bảng và đối tượng khác trong CSDL (View, Function, Store Procedure, ...)
  • Select specific database objects: chọn cụ thể những đối tượng bạn muốn sinh ra lệnh.


Ở ví dụ này mình sẽ chọn "Script entire database and all database objects" và click Next.

Bước 4:  Click Advanced. Trong màn hình Advanced Scripting Options thực hiện các thao tác sau:

- Tìm đến cột Types of data to script và chọn Schema and data để file script bao gồm cả lệnh tạo các đối tượng và insert dữ liệu.- Tìm đến cột Script for Server Version và chọn version SQL Server bạn muốn. Giả sử mình muốn đem script qua máy cài version 2008 để chạy thì mình sẽ chọn SQL Server 2008 cho phù hợp bởi vì mỗi version SQL Server sẽ có 1 số sự thay đổi nhỏ trong cú pháp SQL.

Chọn Version SQL Server


- Nếu CSDL bạn có tạo các Triggers thì tìm đến cột Script Triggers và chọn True.- Mặc định file script sinh ra có chứa lệnh SQL bao gồm cả tên của Schema trong CSDL của bạn. Ví dụ: CREATE TABLE dbo.[PHIEUMUONSACH] (tên schema mặc định là dbo). Nếu bạn không muốn hiện tên schema trong file thì chỉnh cột Schema qualifi object names thành False.


Sau khi hoàn thành chọn các options như trên thì bạn click OK.

Bước 5: Chọn nơi muốn lưu file script.sql sẽ được tạo ra và click Next -> Next. 

Bước 6: Mở file script.sql vừa được tạo ra và xoá đi các lệnh được tô đen bên dưới để tránh sai sót khi mang qua máy khác. Cuối cùng là Save file là xong.

Xoá đoạn lệnh này

Thông qua các bước trên là bạn đã có 1 file script với ngôn ngữ SQL . Thử mang qua máy khác và execute file script này xem có tạo CSDL thành công không nhé.