Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Viết Game Rắn Săn Mồi Bằng Html

Rắn ăn mồi tựa game đã từng hot trên những chiếc điện thoại đen trắng. Nay blog hướng dẫn bạn viết code game này trên nền tảng web. Ngôn ngữ code dùng chính là HTML Canvas để thiết kế game.

Demo:


Đầu tiên các bạn tạo 1 file HTML và nhập đoạn code sau:
>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<style>
  html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
  }
  body {
    background: black;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }
  canvas {
    border: 1px solid white;
  }
  </style>
</head>
<body>
<canvas width="400" height="400" id="game"></canvas>
<script>
 //Ở đây ta tạo ra bộ khung chứa game
var canvas = document.getElementById('game');
var context = canvas.getContext('2d');
var grid = 16;
// khởi tạo đối tượng rắn là 1 ô vuông
var snake = {
  x: 160, //vị trí của snake theo hướng x,y
  y: 160,
  dx: grid, //hướng di chuyển theo phương x hoặc y,ở đây khi start game
 //snake sẽ di chuyển theo x direction với value = 16
  dy: 0,     
  cells: [],
  maxCells: 4
};
var count = 0;
var apple = {
  x: 320,
  y: 320
};
function getRandomInt(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
}
// game loop
function loop() {
//hàm này giống như setTimeout, sẽ gọi lại hàm loop khi loop thực thi xong
  requestAnimationFrame(loop);
  // slow game loop to 15 fps instead of 60 - 60/15 = 4
  if (++count < 4) {
    return;
  }
  count = 0;
  context.clearRect(0,0,canvas.width,canvas.height);
  snake.x += snake.dx; // mỗi loop rắn sẽ di chuyển thêm 1dx đơn vị
  snake.y += snake.dy;
  // khi snake đụng tường sẽ chạy lại từ edge đối diện
  if (snake.x < 0) {
    snake.x = canvas.width - grid;
  }
  else if (snake.x >= canvas.width) {
    snake.x = 0;
  }
  if (snake.y < 0) {
    snake.y = canvas.height - grid;
  }
  else if (snake.y >= canvas.height) {
    snake.y = 0;
  }
  // Phương thức unshift sẽ thêm một hoặc nhiều phần tử vào đầu mảng
  snake.cells.unshift({x: snake.x, y: snake.y});
  // thêm 1 ô vuông phía trc thì phải remove 1 cái phía sau để snake move dc.
  if (snake.cells.length > snake.maxCells) {
    snake.cells.pop();
  }
  // draw apple
  context.fillStyle = 'red';
  context.fillRect(apple.x, apple.y, grid-1, grid-1);
  // draw snake
  context.fillStyle = 'green';
  snake.cells.forEach(function(cell, index) {
    context.fillRect(cell.x, cell.y, grid-1, grid-1);
    // snake ate apple
    if (cell.x === apple.x && cell.y === apple.y) {
      snake.maxCells++;
      apple.x = getRandomInt(0, 25) * grid;
      apple.y = getRandomInt(0, 25) * grid;
    }
    // check va chạm khi rắn đụng đuôi
    for (var i = index + 1; i < snake.cells.length; i++) {
      // va chạm thì reset game
      if (cell.x === snake.cells[i].x && cell.y === snake.cells[i].y) {
        snake.x = 160;
        snake.y = 160;
        snake.cells = [];
        snake.maxCells = 4;
        snake.dx = grid;
        snake.dy = 0;
        apple.x = getRandomInt(0, 25) * grid;
        apple.y = getRandomInt(0, 25) * grid;
      }
    }
  });
}
//bắt sự kiện bàn phím ấn xuống
document.addEventListener('keydown', function(e) {
  // lọc sự kiện keydown để rắn không di ngược lại
  if (e.which === 37 && snake.dx === 0) {
    snake.dx = -grid;
    snake.dy = 0;
  }
  else if (e.which === 38 && snake.dy === 0) {
    snake.dy = -grid;
    snake.dx = 0;
  }
  else if (e.which === 39 && snake.dx === 0) {
    snake.dx = grid;
    snake.dy = 0;
  }
  else if (e.which === 40 && snake.dy === 0) {
    snake.dy = grid;
    snake.dx = 0;
  }
});
requestAnimationFrame(loop);
</script>
</body>
</html>


Lưu code lại và test!


EmoticonEmoticon