Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Hướng dẫn cài đặt DatePicker ngôn ngữ tiếng Việt cho web

Sử dụng plugin DatePicker bằng tiếng Anh thôi đã hay rồi nhưng dùng bản DatePicker Tiếng Việt thì nó như 1 vụ nổ vậy :)).


Bước 1: Tải plugin DatePicker ở link sau https://github.com/teenboylaanh/DatePicker và giải nén vào project của bạn. Ở đây mình đặt vào thư mục js của project mình.

Bước 2: Khai báo các lệnh sau vào thẻ <head></head> . Các bạn sửa lại đường dẫn cho đúng nhé.

<link rel="stylesheet" href="/js/DatePicker/themes/jquery-ui.css">
<script src="/js/DatePicker/jquery-ui.js"></script>
<script src="/js/DatePicker/jquery.ui.datepicker-vi.js"></script>

Bước 3: Thêm tag sau vào nơi muốn hiện datepicker.

<input type="text" class="datepicker" />

Bước 4: Khai báo thẻ script sau vào bất kỳ nơi nào trong tag <body></body> để áp dụng datepicker.

<script type="text/javascript">
    $(function() {
       $( ".datepicker" ).datepicker( $.datepicker.regional[ "vi" ] );
    });
</script>

Kết quả:
This Is The Newest Post


EmoticonEmoticon